Author Archives: Anaheim Church


Chúa Ban Cho Chẳng Đổi Dời (p2) 08/13/17

Rô-ma 11:25-29

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Chúa sẽ cứu rỗi dân Ngài

1. Chương trình toàn trị là CỨU RỖI DÂN Y-SƠ-RA-ÊN
2. Ân điển toàn trị là ________________________________
3. Mục đích toàn trị là ______________________________


Chúa Ban Cho Chẳng Đổi Dời 08/06/17

Rô-ma 11:25-29

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Chúa sẽ cứu rỗi dân Ngài

1. Chương trình toàn trị là __________________________
2. Ân điển toàn trị là ________________________________
3. Mục đích toàn trị là ______________________________

Whether By Life Or By Death 07/30/17

Philippians 1:19-26

Listen

Download MP3

Watch


1. Rejoice confidently in Christ's _________________________________ (v. 19)
- through ____________________________________
- through ____________________________________

2. Rejoice confidently in Christ's _________________________________ (v.20-21)
- in __________________________________________
- in __________________________________________

3. Rejoice confidently in Christ's _________________________________ (v.22-26)
- in __________________________________________
- for _________________________________________

CHRIST, MY ________________________________: HIS GLORY, MY ________________________________
& HIS PEOPLE, MY __________________________________

For me, to live is:

Tôi Muốn Anh Em Biết 07/30/17

Phi-líp 1:12-18

Nghe

Tải Về MP3

Xem


1. Tin Lành tới qua ___________________________________ (c.12-14)
- Vì Đấng Christ _________________________
- Vì Đấng Christ _________________________

2. Tin Lành tấn tới bởi ________________________________ (c.15-17)
- Xuất phát từ ___________________________
- Xuất phát từ ___________________________

3. Tin Lành tấn tới bởi ________________________________ (c.18)
- Khi nhìn vào ___________________________
- Khi nhìn vào ___________________________

Phải Cầu Nguyện Gì Cho Nhau 07/23/17

Phi-líp 1:9-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Cho sự khen ngợi và sáng danh Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cho ....

1. Tình yêu chan chứa trong sự ___________________________ và ____________________________

2. Tình yêu chan chứa sinh __________________________________

3. Tình yêu chan chứa sinh __________________________________

4. Tình yêu chan chứa sinh __________________________________

I Want You To Know 07/23/17

Philippians 1:12-18

Listen

Download MP3

Watch


1. The Gospel Progress through __________________________ (vv.12-14)

- For Christ __________________________________________________

- For Christ __________________________________________________

2. The Gospel Progress by__________________________ (vv.15-17)

- Out of ______________________________________________

- Out of ______________________________________________

3. The Gospel Progress because ____________________ (vv.15-17)


Sự Nhân Từ Và Nghiêm Nhặt Của Chúa 07/16/17

Rô-ma 11:17-24

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Chúa sẽ phục hồi dân Ngài
1. Chúa dùng HÔI PHỤC dân Chúa để BAN PHƯỚC THẾ GIAN
2. Chúa dùng ______________ dân Chúa để _______________
3. Chúa bày tỏ ______________ và ___________________

The Root And The Branches 07/09/17

Romans 11:11-21

Listen

Download MP3

Watch


A. God did not reject His people

1. God uses their SIN to SAVE OTHERS
2. God uses their ENVY to SAVE THEMSELVES

B. God will restore His people
1. God uses their ______________ to __________________
2. God uses their ______________ to __________________

Page 10 of 57« First...89101112...203040...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.

Psalm 121:7-8 (NIV)

Upcoming Events

June 27, 2018

Activities

Members