Author Archives: Anaheim Church


Con Đường Hiệp Một (p2) 11/19/17

Phi-líp 2:1-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. NHỮNG PHƯƠNG CÁCH của sự hiệp một (c. 1-2)
a. Những PHƯƠNG TIỆN được ban cho
b. ĐÁP ỨNG cần có

II. THỰC HÀNH sự hiệp một (c. 3-4)
a. Thay đổi __________________________________________
- Đối xử ______________________________________
b. Thay đổi __________________________________________
- Thứ tự ưu tiên ______________________________

Ân Tứ Thiêng Liêng Trong Phục Vụ (p3) 11/12/17

Rô-ma 12:6-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tối đa Sử dụng và Tác động Ân tứ Thiêng liêng

1. Phục vụ với ÂN TỨ được ban cho
2. Phục vụ tới TỚI MỨC TỘT ĐỈNH trong Ân Điển
a. Trong GIẢNG DẠY trọn ĐỨC TIN
b. Trong ________________ trọn ___________________
c. Trong ________________ trọn ___________________

Trong KHUYÊN BẢO trọn TẤM LÒNG
Trong GIÚP ĐỠ trọn CHÂN TÌNH
Trong LÃNH ĐẠO trọn TÂM HUYẾT
Trong THƯƠNG XÓT trọn THỎA LÒNG

Spiritual Gifts For Service (p3) 11/12/17

Romans 12:6-8

Listen

Download MP3

Watch


Maximize the use and Impact of Spiritual Gifts

1. Serve with the GIFTS you have
2. Save to THE UTMOST in Grace
a. In PREACHING with all FAITH
b. In __________________________________ with all ________________________________
c. In __________________________________ with all ________________________________

In ENCOURAGEMENT with all HEART
In GIVING with all SINCEREITY
In LEADING with all DILIGENCE
In SHOWING MERCY with all JOY

Spiritual Gifts For Service (p2) 11/05/17

Romans 12:6-8

Listen

Download MP3

Watch


Maximize the use and Impact of Spiritual Gifts

1. Serve with the GIFTS you have
2. Save to THE UTMOST in Grace
a. In __________________________________ with all ________________________________
b. In __________________________________ with all ________________________________

In TEACHING with all TRUTH
In ENCOURAGEMENT with all HEART
In GIVING with all SINCEREITY
In LEADING with all DILIGENCE
In SHOWING MERCY with all JOY

Ân Tứ Thiêng Liêng Trong Phục Vụ (p2) 11/05/17

Rô-ma 12:6-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tối đa Sử dụng và Tác động Ân tứ Thiêng liêng

1. Phục vụ với ÂN TỨ được ban cho
2. Phục vụ tới TỚI MỨC TỘT ĐỈNH trong Ân Điển
a. Trong ________________ trọn ___________________
b. Trong ________________ trọn ___________________

Trong DẠY DỖ trọn LẼ THẬT
Trong KHUYÊN BẢO trọn TẤM LÒNG
Trong GIÚP ĐỠ trọn CHÂN TÌNH
Trong LÃNH ĐẠO trọn TÂM HUYẾT
Trong THƯƠNG XÓT trọn THỎA LÒNG

The Way For Unity 10/29/17

Philippians 2:1-4

Listen

Download MP3

Watch


I. ____________________________________________ of unity (v.1-2)

1. ___________________________________________ given
2. ___________________________________________ required

II. ____________________________________________ of unity (v.3-4)

1. Change of __________________________________
2. Change of __________________________________

Con Đường Hiệp Một 10/29/17

Phi-líp 2:1-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. _______________________________________________ hiệp một (c.1-2)

1. ___________________________________________ được ban cho
2. ___________________________________________ đòi hỏi

I. _______________________________________________ hiệp một (c.3-4)

1. Thay đổi trong ________________________________________
2. Thay đổi trong ________________________________________

Spiritual Gifts For Service 10/22/17

Romans 12:6-8

Listen

Download MP3

Watch


Maximize the use and Impact of Spiritual Gifts

1. Serve with the ____________________________________ you have
2. Save to the _______________________________________ in Grace

In PREACHING with all FAITH
In SERVING with all SERVICE
In TEACHING with all TRUTH
In ENCOURAGEMENT with all HEART
In GIVING with all SINCEREITY
In LEADING with all DILIGENCE
In SHOWING MERCY with all JOY

Ân Tứ Thiêng Liêng Trong Phục Vụ 10/22/17

Rô-ma 12:6-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tối đa Sử dụng và Tác động Ân tứ Thiêng liêng

1. Phục vụ với _________________________ được ban cho
2. Phục vụ tới _________________________ trong Ân Điển

Trong GIẢNG DẠY trọn ĐỨC TIN
Trong PHỤC VỤ trọn CHỨC VỤ
Trong DẠY DỖ trọn LẼ THẬT
Trong KHUYÊN BẢO trọn TẤM LÒNG
Trong GIÚP ĐỠ trọn CHÂN TÌNH
Trong LÃNH ĐẠO trọn TÂM HUYẾT
Trong THƯƠNG XÓT trọn THỎA LÒNG

Heart For Spiritual Service (p4) 10/15/17

Romans 12:3-8

Listen

Download MP3

Watch


Transformed Attitude for Spiritual Service

1. Right attitude from THINKING BIBLICALLY
2. Right attitude to SERVE WHERE APPOINTED
3. Right attitude to COMMIT TO THE CHURCH
a. We are ONE in the Body
b. We have DIFFERENT FUNCTIONS in the Body
c. We ___________________________________ in the Body
d. We ___________________________________ in the Body

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.

Psalm 19:14 (NIV)

Upcoming Events

Nothing from October 16, 2018 to October 22, 2018.

Activities

Members