Author Archives: Anaheim ChurchThe Way To Unity – The Way Of Christ 11/26/17

Philippians 2:1-11

Listen

Download MP3

Watch


I. Be humble _________________________________ (v.5)
A. In your ____________________________________
B. In your ____________________________________

II. The way of Christ (vv.6-11)
A. Humilty in _________________________________________ (v.6)
1. _______________________________________ Glorious
2. _______________________________________ God
3. _______________________________________ His right

B. Humility in Humanity (vv7-8)
C. Humility in Glory (vv.9-11)

Con Đường Đến Sự Hiệp Một – Sự Hạ Mình Của Đấng Christ 11/26/17

Phi-líp 2:1-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Khiêm nhu như _________________________________ (c.5)
A. Khiêm nhu ______________________________________
B. Khiêm nhu ______________________________________

II. Kiểu mẫu của __________________________________ (c.6 - 11)
A. Khiêm nhu ______________________________________ (c.6)
1. _____________________________________________ đời đời
2. _____________________________________________ đồng đẳng
3. _____________________________________________ từ khước đặc quyền

B. Khiêm nhu mang lấy hình con người (trong sự nhập thể (c.7-8)
C. Khiêm nhu để vinh hiển (trong sự tái lâm (c.9-11)

The Way For Unity (p2) 11/19/17

Philippians 2:1-4

Listen

Download MP3

Watch


I. The MEANS of unity (v.1-2)

1. The RESOURCES given
2. The RESPONSE required

II. The PRACTICE of unity (v.3-4)

1. Change of __________________________________
- Serve ___________________________________
2. Change of __________________________________
- Prioritize _______________________________

Con Đường Hiệp Một (p2) 11/19/17

Phi-líp 2:1-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. NHỮNG PHƯƠNG CÁCH của sự hiệp một (c. 1-2)
a. Những PHƯƠNG TIỆN được ban cho
b. ĐÁP ỨNG cần có

II. THỰC HÀNH sự hiệp một (c. 3-4)
a. Thay đổi __________________________________________
- Đối xử ______________________________________
b. Thay đổi __________________________________________
- Thứ tự ưu tiên ______________________________

Ân Tứ Thiêng Liêng Trong Phục Vụ (p3) 11/12/17

Rô-ma 12:6-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tối đa Sử dụng và Tác động Ân tứ Thiêng liêng

1. Phục vụ với ÂN TỨ được ban cho
2. Phục vụ tới TỚI MỨC TỘT ĐỈNH trong Ân Điển
a. Trong GIẢNG DẠY trọn ĐỨC TIN
b. Trong ________________ trọn ___________________
c. Trong ________________ trọn ___________________

Trong KHUYÊN BẢO trọn TẤM LÒNG
Trong GIÚP ĐỠ trọn CHÂN TÌNH
Trong LÃNH ĐẠO trọn TÂM HUYẾT
Trong THƯƠNG XÓT trọn THỎA LÒNG

Page 2 of 5212345...102030...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

[ Trials and Temptations ] Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance.

James 1:2-3 (NIV)

Upcoming Events

January 20, 2018
January 23, 2018

Activities

Members