Author Archives: Anaheim Church


Từng Viên Gạch Một 02/04/18

Rô-ma 12:9-21

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Gây dựng đời sống đức tin

A. Trong đức hạnh cá nhân (12:9)

1. Phân biệt bằng ___________________________

2. Phân biệt bằng ___________________________

3. Phân biệt bằng ___________________________


Con Đường Hiệp Một – Con Đường Đấng Christ 01/28/18

Phi-líp 2:5-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. KHIÊM NHƯỜNG TỪ CÕI VĨNH HẰNG (C5-6)

II. KHIÊM NHƯỜNG TRONG ______________________________________ (C7-8)

a. Chúa tự trở thành ________________________________________

1. Không ra gì trong bản chất: ___________________________________

2. Không ra gì trong thân vị: _____________________________________

3. Không ra gì trong cương vị: ___________________________________

b. Chúa tự trở thành ____________________________________________

1. Thấp hèn trong ____________________________________________

2. Thấp hèn qua _____________________________________________

III. KHIÊM NHƯỜNG ĐẾN VINH HIỂN ____________________________ (C9-11)

The Way To Unity – The Way Of Christ 01/28/18

Philippians 2:5-11

Listen

Download MP3

Watch


I. HUMILITY IN ETERNITY (v5-6)

II. HUMILITY IN ______________________________________ (v7-8)

a. Christ made Himself _______________________________________________

1. Nothing in His nature : a_____________________________

2. Nothing in His being: a ______________________________

3. Nothing in His appearance: a ________________________

b. Christ made Himself ____________________________________

1. Lower by __________________________

2. Lower by __________________________

II. HUMILITY IN GLORY (v9-11)

Called And Gifted For Service (p3) 01/21/18

Romans 12:1-8

Listen

Download MP3

Watch


Serve where you are called with what you are given

1. In PREACHING with all FAITH

2. In SERVING with all SERVICE

3. In TEACHING with all TRUTH

4. In ENCOURAGEMENT with all HEART

5. In GIVING with all SINCERITY

6. In ___________________________________________ with all _________________________________________

7. In ___________________________________________ with all _________________________________________

Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục Vụ (p3) 01/21/18

Rô-ma 12:1-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Phục vụ nơi được gọi với ơn được ban cho

1. Trong GIẢNG DẠY trọn ĐỨC TIN

2. Trong PHỤC VỤ trọn CHỨC VỤ

3. Trong DẠY DỖ trọn LẼ THẬT

4. Trong KHUYÊN BẢO trọn TẤM LÒNG

5. Trong GIÚP ĐỠ trọn CHÂN TÌNH

6. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

7. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

Called And Gifted For Service (p2) 01/14/18

Romans 12:1-8

Listen

Download MP3

Watch


Serve where you are called with what you are given

1. In PREACHING with all FAITH

2. In SERVING with all SERVICE

3. In TEACHING with all TRUTH

4. In ___________________________________________ with all _________________________________________

5. In ___________________________________________ with all _________________________________________

6. In ___________________________________________ with all _________________________________________

7. In ___________________________________________ with all _________________________________________

Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục Vụ (p2) 01/14/18

Rô-ma 12:1-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Phục vụ nơi được gọi với ơn được ban cho

1. Trong GIẢNG DẠY trọn ĐỨC TIN

2. Trong PHỤC VỤ trọn CHỨC VỤ

3. Trong DẠY DỖ trọn LẼ THẬT

4. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

5. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

6. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

7. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

Called And Gifted For Service 01/07/18

Romans 12:1-8

Listen

Download MP3

Watch


Serve where you are called with what you are given

1. In ___________________________________________ with all _________________________________________

2. In ___________________________________________ with all _________________________________________

3. In ___________________________________________ with all _________________________________________

4. In ___________________________________________ with all _________________________________________

5. In ___________________________________________ with all _________________________________________

6. In ___________________________________________ with all _________________________________________

7. In ___________________________________________ with all _________________________________________

Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục Vụ 01/07/18

Rô-ma 12:1-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Phục vụ nơi được gọi với ơn được ban cho

1. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

2. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

3. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

4. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

5. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

6. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

7. Trong ____________________________________ trọn __________________________________

Page 3 of 5512345...102030...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.”

John 10:28-30 (NIV)

Upcoming Events

April 25, 2018

Activities

Members