Author Archives: Anaheim Church
Vững An Trong Ân Điển (p3) 09/20/15

Rô-ma 5:1-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Sự Vững an Đời đời của Chúng ta

1. Được HOÀ BÌNH với Đức Chúa Trời
2. Được ĐỨNG VỮNG trong Ân Điển
3. Được ________________________ trong Hy Vọng
4. Được ________________________ của Chúa


Vững An Trong Ân Điển (p2) 09/13/15

Rô-ma 5:6-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Sự Vững an Đời đời của Chúng ta

1. Được HOÀ BÌNH với Đức Chúa Trời
2. Được ________________________ trong Ân Điển
3. Được ________________________ trong Hy Vọng
4. Được ________________________ của Chúa

The Gods Beyond The River 09/06/15

Joshua 24:1-15

Listen

Download MP3

Watch


1. Idolatry had a strong attraction force with the Israelites.
2. We cannot worship God and idolatry at the same time.
3. We need to commit to worship and serve the only true God.

Các Thần Ở Bên Kia Sông 09/06/15

Giô-suê 13:17-18

Nghe

Tải Về MP3

Xem


1. Sự thờ thần tượng có một sự lôi cuốn mãnh liệt đối với dân Y-sơ-ra-ên.
2. Chúng ta sẽ không theo Chúa được nếu còn lưu luyến với các thần tượng.
3. Chúng ta cần quyết tâm chí thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất mà thôi.


Vững An Trong Ân Điển 08/30/15

Rô-ma 5:1-5

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Sự Vững an Đời đời của Chúng ta

1. Được ________________________ với Đức Chúa Trời
2. Được ________________________ trong Ân Điển
3. Được ________________________ trong Hy Vọng
4. Được ________________________ của Chúa

Justification By Grace Through Faith (p3) 08/23/15

Romans 4:16-25

Listen

Download MP3

Watch


An example of Justification by Grace: Abraham

A. Justified by FAITH not WORK (1-8)
1. Righteousness is CREDITED
2. Justification comes THROUGH FAITH

B. Justified by GRACE not LAW (9-17)
1. Grace of God is INITIATED BY GOD
2. Grace of God is COMPLETED BY GOD

C. Justified by ________________ not ________________ (18-25)
1. God's power is _____________________
2. God's power works ________________

Page 30 of 58« First...1020...2829303132...4050...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

[ To the Church in Laodicea ] “To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God’s creation. Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.

Revelation 3:14,20 (NIV)

Upcoming Events

Nothing from August 14, 2018 to August 20, 2018.

Activities

Members