Author Archives: Anaheim Church


Divine Proof Of Salvation 04/15/18

Philippians 2:14-18

Listen

Download MP3

Watch


I. A _______________________________________ OF TRUE FAITH

a. ______________________________________ evidence

b. ______________________________________ evidence

II. THE ___________________________________ OF TRUE FAITH

a. ______________________________________ character

b. ______________________________________ nature

c. ______________________________________ impact

III. THE _________________________________ OF TRUE FAITH

a. _______________________________________ of service

b. _______________________________________ of fellowship

Minh Chứng Thiên Thượng Của Sự Cứu Rỗi 04/15/18

Phi-líp 2:14-18

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. ____________________________________________ của đức tin thật

a. Bằng chứng ______________________________________

b. Bằng chứng ______________________________________

II. ____________________________________________ của đức tin thật

a. Đức tin ______________________________________

b. ______________________________________tự nhiên

c. Ảnh hưởng __________________________________

III. ___________________________________________ qua đức tin thật

a. ___________________________________________ trong sự phục vụ

b. ___________________________________________ trong sự thông công

The Divine Work Of Salvation 04/08/18

Philippians 2:12-13

Listen

Download MP3

Watch


I. _______________________________________________ by your work

a. In ______________________________________________

b. In ______________________________________________

c. In ______________________________________________

II. _______________________________________________ by God's work

a. In ______________________________________________

b. In ______________________________________________

c. For ______________________________________________

Công Tác Thiên Thượng Của Sự Cứu Rỗi 04/08/18

Phi-líp 2:12-13

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Công việc thực tế của sự cứu rỗi bởi ân điển được:

I. _______________________________ qua việc làm: "Lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình"

a. Trong sự _____________________________________ với sự kêu gọi / Lý do : "Ấy vậy"

b. Trong sự _____________________________________ / hành động "... như anh em đã vâng lời luôn luôn"

c. Trong cái nhìn _______________________________ / thái độ "chẵng những ... sự cứu chuộc mình"

II. _______________________________________ bởi công việc của Đức Chúa Trời: "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em..."

a. Trong __________________________________________ : "Vừa muốn"

b. Trong __________________________________________ : "Vừa làm"

c. Trong sự _______________________________________ của Đức Chúa Trời "theo ý tốt Ngài"

Tôi Đã Thấy Chúa 04/01/18

Giăng 20:1-18

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Đáp ứng tại ngôi mộ trống

1. Một ________________________ bởi _______________________ từ Chúa

2. Một ________________________ vì _______________________từ Chúa

3. Một ________________________ qua _______________________với Chúa

Ý Cha Được Nên 03/30/18

Lu-ca 22:39-46

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Lời cầu nguyện vượt thắng của Chúa

1. Vượt thắng trên __________________________________________

2. Vượt thắng qua __________________________________________

3. Vượt thắng trong __________________________________________

4. Vượt thắng với __________________________________________One Brick At A Time – In The Spirit Of Service 03/18/18

Romans 12:9-21

Listen

Download MP3

Watch


Building up Christian life

A. In Personal Character

B. In Church Relationship

1. With FAMILY AFFECTION

2. With ZEALOUS HUMILITY

C. In The Spirit Of Service

1. With _____________________________________________________

2. With _____________________________________________________

Từng Viên Gạch Một – Trong Tinh Thần Hầu Việc 03/18/18

Rô-ma 12:9-21

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Gây dựng đời sống đức tin

A. Trong đức hạnh cá nhân (12:9)

B. Trong liên hệ Hội Thánh (12:10)

1. Với THƯƠNG MẾN GIA ĐÌNH

2. Với KHIÊM NHƯỜNG VỒN VÃ

C. Trong tinh thần hầu việc (12:11)

1. Với __________________________________________

2. Với __________________________________________

Page 4 of 58« First...23456...102030...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

[ To the Church in Laodicea ] “To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God’s creation. Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.

Revelation 3:14,20 (NIV)

Upcoming Events

Nothing from August 14, 2018 to August 20, 2018.

Activities

Members