Author Archives: Anaheim ChurchThe Way To Unity – The Way Of Christ 11/26/17

Philippians 2:1-11

Listen

Download MP3

Watch


I. Be humble _________________________________ (v.5)
A. In your ____________________________________
B. In your ____________________________________

II. The way of Christ (vv.6-11)
A. Humilty in _________________________________________ (v.6)
1. _______________________________________ Glorious
2. _______________________________________ God
3. _______________________________________ His right

B. Humility in Humanity (vv7-8)
C. Humility in Glory (vv.9-11)

Con Đường Đến Sự Hiệp Một – Sự Hạ Mình Của Đấng Christ 11/26/17

Phi-líp 2:1-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Khiêm nhu như _________________________________ (c.5)
A. Khiêm nhu ______________________________________
B. Khiêm nhu ______________________________________

II. Kiểu mẫu của __________________________________ (c.6 - 11)
A. Khiêm nhu ______________________________________ (c.6)
1. _____________________________________________ đời đời
2. _____________________________________________ đồng đẳng
3. _____________________________________________ từ khước đặc quyền

B. Khiêm nhu mang lấy hình con người (trong sự nhập thể (c.7-8)
C. Khiêm nhu để vinh hiển (trong sự tái lâm (c.9-11)

The Way For Unity (p2) 11/19/17

Philippians 2:1-4

Listen

Download MP3

Watch


I. The MEANS of unity (v.1-2)

1. The RESOURCES given
2. The RESPONSE required

II. The PRACTICE of unity (v.3-4)

1. Change of __________________________________
- Serve ___________________________________
2. Change of __________________________________
- Prioritize _______________________________

Con Đường Hiệp Một (p2) 11/19/17

Phi-líp 2:1-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. NHỮNG PHƯƠNG CÁCH của sự hiệp một (c. 1-2)
a. Những PHƯƠNG TIỆN được ban cho
b. ĐÁP ỨNG cần có

II. THỰC HÀNH sự hiệp một (c. 3-4)
a. Thay đổi __________________________________________
- Đối xử ______________________________________
b. Thay đổi __________________________________________
- Thứ tự ưu tiên ______________________________

Ân Tứ Thiêng Liêng Trong Phục Vụ (p3) 11/12/17

Rô-ma 12:6-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tối đa Sử dụng và Tác động Ân tứ Thiêng liêng

1. Phục vụ với ÂN TỨ được ban cho
2. Phục vụ tới TỚI MỨC TỘT ĐỈNH trong Ân Điển
a. Trong GIẢNG DẠY trọn ĐỨC TIN
b. Trong ________________ trọn ___________________
c. Trong ________________ trọn ___________________

Trong KHUYÊN BẢO trọn TẤM LÒNG
Trong GIÚP ĐỠ trọn CHÂN TÌNH
Trong LÃNH ĐẠO trọn TÂM HUYẾT
Trong THƯƠNG XÓT trọn THỎA LÒNG

Spiritual Gifts For Service (p3) 11/12/17

Romans 12:6-8

Listen

Download MP3

Watch


Maximize the use and Impact of Spiritual Gifts

1. Serve with the GIFTS you have
2. Save to THE UTMOST in Grace
a. In PREACHING with all FAITH
b. In __________________________________ with all ________________________________
c. In __________________________________ with all ________________________________

In ENCOURAGEMENT with all HEART
In GIVING with all SINCEREITY
In LEADING with all DILIGENCE
In SHOWING MERCY with all JOY

Spiritual Gifts For Service (p2) 11/05/17

Romans 12:6-8

Listen

Download MP3

Watch


Maximize the use and Impact of Spiritual Gifts

1. Serve with the GIFTS you have
2. Save to THE UTMOST in Grace
a. In __________________________________ with all ________________________________
b. In __________________________________ with all ________________________________

In TEACHING with all TRUTH
In ENCOURAGEMENT with all HEART
In GIVING with all SINCEREITY
In LEADING with all DILIGENCE
In SHOWING MERCY with all JOY

Ân Tứ Thiêng Liêng Trong Phục Vụ (p2) 11/05/17

Rô-ma 12:6-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tối đa Sử dụng và Tác động Ân tứ Thiêng liêng

1. Phục vụ với ÂN TỨ được ban cho
2. Phục vụ tới TỚI MỨC TỘT ĐỈNH trong Ân Điển
a. Trong ________________ trọn ___________________
b. Trong ________________ trọn ___________________

Trong DẠY DỖ trọn LẼ THẬT
Trong KHUYÊN BẢO trọn TẤM LÒNG
Trong GIÚP ĐỠ trọn CHÂN TÌNH
Trong LÃNH ĐẠO trọn TÂM HUYẾT
Trong THƯƠNG XÓT trọn THỎA LÒNG

The Way For Unity 10/29/17

Philippians 2:1-4

Listen

Download MP3

Watch


I. ____________________________________________ of unity (v.1-2)

1. ___________________________________________ given
2. ___________________________________________ required

II. ____________________________________________ of unity (v.3-4)

1. Change of __________________________________
2. Change of __________________________________

Page 5 of 55« First...34567...102030...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.”

John 10:28-30 (NIV)

Upcoming Events

April 25, 2018

Activities

Members