Giảng Dạy


Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p2) 07/17/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tiến Trình Cứu Rỗi Theo Mục Đích của Chúa

1. An ninh trong sự CHỌN LỰA của Chúa
2. Bảo toàn bởi sự THẨM ĐỊNH của Chúa
3. Thay đổi cho _______________________________ của Chúa
4. Nối kết qua sự _______________________________ của Chúa
5. Được cứu bởi sự _______________________________ của Chúa
6. Được giữ gìn cho đến _______________________________ của Chúa

Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi 06/26/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tiến Trình Cứu Rỗi Theo Mục Đích của Chúa

1. An ninh trong sự _____________________________ của Chúa
2. Bảo toàn bởi sự ______________________________ của Chúa
3. Thay đổi cho mục đích của Chúa
4. Nối kết qua sự kêu gọi của Chúa
5. Được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa
6. Được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa

Mọi Sự Có Ích (p2) 06/19/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Luật định của Công việc Chúa: Có Ích

1. Vòng đai sự tốt lành: MỌI SỰ
2. Nguồn cội của sự tốt lành: ĐỨC CHÚA TRỜI
3. Đối tượng của sự tốt lành: ________________________________
4. Con đường của sự tốt lành: _______________________________

Mọi Sự Có Ích 06/12/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Luật định của Công việc Chúa: Có Ích

1. Vòng đai sự tốt lành: ______________________________________
2. Nguồn cội của sự tốt lành: ________________________________
3. Đối tượng của sự tốt lành: ________________________________
4. Con đường của sự tốt lành: _______________________________Tương Lai Vinh Hiển (p3) 05/22/16

Rô-ma 8:16-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tương lai Vinh hiển của Con cái Chúa
a. Chúng ta có SẢN NGHIỆP PHƯỚC LÀNH
b. Chúng ta bước vào VINH HIỂN VÔ HẠN
c. Chúng ta chờ đợi ___________________________
d. Chúng ta sống trong _______________________

Tương Lai Vinh Hiển (p2) 05/15/16

Rô-ma 8:16-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tương lai Vinh hiển của Con cái Chúa
a. Chúng ta có SẢN NGHIỆP PHƯỚC LÀNH
b. Chúng ta bước vào _________________________
c. Chúng ta chờ đợi ___________________________
d. Chúng ta sống trong _______________________

Tương Lai Vinh Hiển 05/08/16

Rô-ma 8:16-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


1. Chiến thắnng Thuộc linh của Con cái Chúa
2. Đặc ân Thuộc linh của Con cái Chúa
3. Tương lai Vinh hiển của Con cái Chúa
a. Chúng ta có ________________________________
b. Chúng ta bước vào _________________________
c. Chúng ta chờ đợi ___________________________
d. Chúng ta sống trong _______________________

Được Làm Con Nuôi Trong Thánh Linh (p2) 05/01/16

Rô-ma 8:12-17

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Chiến thắnng Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta sống NẶNG NỢ với Thánh Linh
2. Chúng ta tranh chiến TẬN DIỆT TỘI LỖI bởi Thánh Linh

II. Đặc ân Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta kinh nghiệm ________________________________
2. Chúng ta chia sẻ ______________________________________

Page 10 of 27« First...89101112...20...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

“Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?” The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

1 Corinthians 15:55-57 (NIV)

Upcoming Events

April 25, 2018

Activities

Members