Các Thần Ở Bên Kia Sông 09/06/15

Giô-suê 13:17-18

Nghe

Tải Về MP3

Xem


1. Sự thờ thần tượng có một sự lôi cuốn mãnh liệt đối với dân Y-sơ-ra-ên.
2. Chúng ta sẽ không theo Chúa được nếu còn lưu luyến với các thần tượng.
3. Chúng ta cần quyết tâm chí thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất mà thôi.

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

[ To the Church in Laodicea ] “To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God’s creation. Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.

Revelation 3:14,20 (NIV)

Upcoming Events

Nothing from August 14, 2018 to August 20, 2018.

Activities

Members