Liên Lạc

Alliance Evangelical Church
220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Mục Sư: Đặng Minh Trí
(714) 961-0410 | (714) 991-1001


Nếu quý vị có những nhu cầu cụ thể nào, xin bấm vào đây để email cho chúng tôi.


Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!

Proverbs 15:23 (NIV)

Upcoming Events

October 25, 2017

Activities

Members