Author Archives: Anaheim Church
Burdens Of A Spiritual Man 03/15/20

1 Corinthians 4:6-21

Listen

Download MP3

Watch


To overcome spiritual delusion...

1. We must not EXCEED WHAT IS WRITTEN

2. We must not FORGET WHAT IS GIVEN

3. We must not OPPOSE WHAT IS ENTRUSTED

Marks of a spiritual man...

1. You REPROVE

2. You BEGET

4. You MODEL

5. You DISCIPLINE

Gánh Nặng Người Thiêng Liêng 03/15/20

1 Cô-rinh-tô 4:6-21

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Để thắng hơn ảo tưởng...

1. Không thể VƯỢT QUÁ LỜI ĐÃ CHÉP

2. Không thể QUÊN ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC BAN

3. Không thể ĐI NGƯỢC ĐIỀU GIAO PHÓ

Dấu hiệu người thiêng liêng (4:14-21)

1. Nặng lòng KHUYÊN BẢO

2. Nặng lòng SANH NỞ

3. Nặng lòng LÀM GƯƠNG

4. Nặng lòng KỶ LUẬTJoin Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

For Christ’s love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again.

2 Corinthians 5:14-15 (NIV)

Upcoming Events

April 10, 2020

Members