Author Archives: Anaheim Church








The Ultimate Priority Of Life 07/11/21

1 Corinthians 10:31-33

Listen

Download MP3

Watch


I. Priority for self – Flee Idolatry
II. Priority for others – Seek their good

III. Priority for God – Pursue His Glory

1. Constantly controlled by GOD’S GLORY

2. Constantly compelled by CONCERN FOR SOULS

Ưu Tiên Tối Hậu Trong Đời Sống 07/11/21

1 Cô-rinh-tô 10:31-33

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Ưu tiên với chính mình – Tránh xa thờ hình tượng
II. Ưu tiên với người khác – Chăm lợi tha nhân


III. Ưu tiên với Chúa– Đeo đuổi vinh hiển Chúa

1. Luôn được chủ động bởi VINH HIỂN CHÚA

2. Luôn được thúc đẩy bởi QUAN TÂM CỨU NGƯỜI

Love And Partiality In The Church 07/04/21

James 2:8-13

Listen

Download MP3

Watch


I. LOVE OR PARTIALITY – A SERIOUS CHOICE (v.8-11)


a) Love impartially aligning with the priority of God


b) Resist partiality knowing the severity of sin


c) Resist partiality honoring the standard of God


II. MERCY & JUDGMENT – A SERIOUS MEASURE (v.12-13)


a) Speak & live in the Freedom of God’s ways


b) Speak & live in view of the Judgment to come


c) Speak & live responding to the Mercy of the Gospel

Yêu Thương Và Thiên Vị Trong Hội Thánh 07/04/21

Gia-cơ 2:8-13

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. YÊU THƯƠNG HOẶC THIÊN VỊ - MỘT CHỌN LỰA NGHIÊM TRỌNG (c.8-11)

a) Yêu thương không thiên vị hiệp với thứ tự ưu tiên của Chúa


b) Kháng cự sự thiên vị hiểu biết đó là tội nghiêm trọng


c) Kháng cự sự thiên vị đem vinh dự cho tiêu chuẩn của Chúa


II. SỰ THƯƠNG XÓT & SỰ ĐOÁN XÉT - MỘT ĐO LƯỜNG NGHIÊM TRỌNG (c.12-13)

a) Nói và sống trong sự Tự do của đường lối Chúa


b) Nói & sống trong cái nhìn về sự Đoán xét hầu đến


c) Nói & sống đáp ứng sự Thương xót của Phúc-Âm