Author Archives: Anaheim Church


Heart For Spiritual Service (p2) 10/01/17

Romans 12:3-4

Listen

Download MP3

Watch


Transformed Attitude for Spiritual Service

1. Right attitude from THINKING BIBLICALLY
2. Right attitude to SERVE WHERE APPOINTED
3. Right attitude to _______________________________________
a. We are _______________________________ in the Body
b. We have _____________________________ in the Body
c. We ___________________________________ in the Body
d. We ___________________________________ in the Body

Tâm Tình Phục Vụ Thiêng Liêng (p2) 10/01/17

Rô-ma 12:3-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Thái độ Biến đổi cho sự Phục vụ Thiêng liêng

1. Thái độ ra từ SUY XÉT THEO LỜI CHÚA
2. Thái độ PHỤC VỤ NƠI ĐƯỢC ĐẶT ĐỂ
3. Thái độ _____________________________________
a. Chúng ta là ___________________________ trong thân Chúa.
b. Chúng ta có __________________________ trong thân Chúa.
c. Chúng ta _____________________________ trong thân Chúa.
d. Chúng ta _____________________________ trong thân Chúa.

Tâm Tình Phục Vụ Thiêng Liêng 09/24/17

Rô-ma 12:3-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Thái độ Biến đổi cho sự Phục vụ Thiêng liêng

1. Thái độ ra từ _____________________________________
2. Thái độ _____________________________________
3. Thái độ _____________________________________

Heart For Spiritual Service 09/24/17

Romans 12:3-4

Listen

Download MP3

Watch


Transformed Attitude for Spiritual Service

1. Right attitude from __________________________________________
2. Right attitude to _________________________________________
3. Right attitude to _______________________________________

Sống Xứng Đáng 09/17/17

Phi-líp 1:27-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Một sự kêu gọi: Sống _______________________________ cho sứ điệp Tin Lành (c.27-28)

Tiêu Chuẩn: ________________________________________

Cach cư xử: ________________________________________

Bằng chứng: ____________________________ hoặc _____________________________

II. Một đặc ân: Sống để _____________________________ vì danh của Đấng Christ. (c. 29-30)

Sự chịu khổ là ___________________________________

Chịu khổ sẽ _____________________________________

Điểm cốt yếu: Cuộc đời người tín hữu là ________________________________________

Live Worthy 09/10/17

Philippians 1:27-30

Listen

Download MP3

Watch


I. One call: Live ___________________________________ of the Gospel (v.27-28)

The Standard: _______________________________________________

The Manner: ________________________________________________

The proof: ______________________________________ or ________________________________________

II. One Privilege: Live to ___________________________________________________ for Christ's honor (v.29 - 30)

Suffering is _______________________________________________

Suffer will be ____________________________________________

Bottom line: The believer's life is to ____________________________________________

Christ My All, His People My Call 09/10/17

Philippians 1:21-26

Listen

Download MP3

Watch


1. A Life for Christ is ____________________________________
a. work _______________________________________
b. work to ____________________________________

2. A life for Christ is ____________________________________
a. __________________________________________self
b. __________________________________________ urgency

3. A life for Christ is ____________________________________
a. from __________________________________________
b. through ______________________________________
c. with __________________________________________

Sống Và Chết 09/10/17

Phi-líp 1:19-26

Nghe

Tải Về MP3

Xem


1. Đấng Christ là ______________________________________ tôi.
a. Đấng Christ là ______________________________________ tôi.
b. Tôi sống vì _________________________________________ Ngài.

2. Hội Thánh Chúa là _________________________________ tôi.
a. Sống là kết quả cho _______________________________ Chúa.
b. Sống là cần thiết cho ______________________________ Chúa.
c. Sống là củng cố ____________________________________ trong Chúa.

Sự Thờ Phượng Thiêng Liêng Thật (p2) 09/03/17

Rô-ma 12:1-8

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Đáp ứng với Ân sủng Cứu rỗi từ Chúa

1. Sống trong sự THƯƠNG XÓT của Chúa
2. Sống trong sự THỜ PHƯỢNG trước Chúa
3. Sống trong sự _____________________________________ về Chúa
4. Sống trong sự _____________________________________ của Chúa

True Spiritual Worship (p2) 09/03/17

Romans 12:1-8

Listen

Download MP3

Watch


Response to God's gracious salvation

1. Living by THE MERCIES of God
2. Living by HOLY WORSHIP to God
3. Living by _______________________________________________ for God
4. Living by _______________________________________________ of God

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.

Psalm 119:165 (NIV)

Upcoming Events

August 25, 2019
August 28, 2019

Activities

Members