Author Archives: Anaheim Church


Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p2) 07/17/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tiến Trình Cứu Rỗi Theo Mục Đích của Chúa

1. An ninh trong sự CHỌN LỰA của Chúa
2. Bảo toàn bởi sự THẨM ĐỊNH của Chúa
3. Thay đổi cho _______________________________ của Chúa
4. Nối kết qua sự _______________________________ của Chúa
5. Được cứu bởi sự _______________________________ của Chúa
6. Được giữ gìn cho đến _______________________________ của Chúa

Secured Foundation Of Salvation (p2) 07/17/16

Romans 8:28-30

Listen

Download MP3

Watch


The Progression of Salvation in God's purpose

1. We are secured in God's ELECTION
2. We are kept by God's PREDESTINATION
3. We are changed for God's ____________________
4. We are reached through God's ____________________
5. We are saved by God's ____________________
6. We are kept for God's ____________________

Secured Foundation Of Salvation 06/26/16

Romans 8:28-30

Listen

Download MP3

Watch


The Progression of Salvation in God's purpose

1. We are secured in God's _________________________________
2. We are kept by God's ____________________________________
3. We are changed for God's purpose
4. We are reached through God's call
5. We are saved by God's justification
6. We are kept for God's glory

Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi 06/26/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tiến Trình Cứu Rỗi Theo Mục Đích của Chúa

1. An ninh trong sự _____________________________ của Chúa
2. Bảo toàn bởi sự ______________________________ của Chúa
3. Thay đổi cho mục đích của Chúa
4. Nối kết qua sự kêu gọi của Chúa
5. Được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa
6. Được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa


Mọi Sự Có Ích (p2) 06/19/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Luật định của Công việc Chúa: Có Ích

1. Vòng đai sự tốt lành: MỌI SỰ
2. Nguồn cội của sự tốt lành: ĐỨC CHÚA TRỜI
3. Đối tượng của sự tốt lành: ________________________________
4. Con đường của sự tốt lành: _______________________________

All Things For Good 06/12/16

Romans 8:28-30

Listen

Download MP3

Watch


The Rule of God's Work: for Good

1. The extent of Good: __________________________________
2. The source of Good: __________________________________
3. The recipients of Good: _______________________________
4. The path of Good: ____________________________________

Mọi Sự Có Ích 06/12/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Luật định của Công việc Chúa: Có Ích

1. Vòng đai sự tốt lành: ______________________________________
2. Nguồn cội của sự tốt lành: ________________________________
3. Đối tượng của sự tốt lành: ________________________________
4. Con đường của sự tốt lành: _______________________________Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.

John 3:17 (NIV)

Upcoming Events

May 29, 2019

Activities

Members