Worship Set – April 27

COMBINED SEGMENT
YOU ARE WORTHY OF MY PRAISE – BE EXALTED O GOD – CHÚA ĐÁNG ĐƯỢC TÔN THỜ – NGUYỆN DANH CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO
MAY THE WORDS OF MY MOUTH / NGUYỆN LỜI NÓI CON
OPEN UP

2nd SEGMENT
CHANGE MY HEART, O GOD / BEAUTIFUL THINGS
HOLINESS (TAKE MY LIFE)

3rd SEGMENT
BIẾT CHÚA TẬN TƯỜNG
TIẾNG CHÚA HƯỚNG DẪN
LUYỆN LÒNG CON, CHÚA ÔI