Music Blog
Worship Set – May 18, 2014

COMBINED SEGMENT
VUI SƯỚNG SỐNG VỚI CHÚA / IT’S SO GOOD TO BE IN THE LOVE OF THE LORD (MEDLEY)
CỨU CHÚA YÊU THƯƠNG / THY LOVINGKINDNESS (MEDLEY)
TÌNH YÊU CHÚA / THE LOVE OF GOD
THÀNH TÂM BÁI PHỤC / I STAND IN AWE

2nd SEGMENT
BEAUTIFUL ONE – Listen
THY WORD – Listen
I WILL OFFER UP MY LIFE – Listen

3rd SEGMENT
Tình Yêu Jêsus
Chúa Yêu Thương Tôi
TIN CẬY VÂNG LỜI