Chết Qua A-đam – Sống Qua Đấng Christ 10/04/15

Rô-ma 5:12-21

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Quyền cai trị của Tội lỗi và sự Chết

1. Tội lỗi đến qua ___________________
2. Sự Chết đến qua _________________
3. Tội lỗi và sự Chết đến trên _____________

II. Quyền cai trị của Công Bình và sự Sống