Chết Với Chúa – Sống Trong Chúa 11/01/15

Rô-ma 6:1-7

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Sư Ban cho Nên Thánh

I. Chết về Tội lỗi trong Chúa
1. Chúng ta ________________________ với Chúa
2. Chúng ta ________________________ trong Chúa

II. Sống cho sự Công Bình trong Chúa