Được Làm Con Nuôi Trong Thánh Linh (p2) 05/01/16

Rô-ma 8:12-17

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Chiến thắnng Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta sống NẶNG NỢ với Thánh Linh
2. Chúng ta tranh chiến TẬN DIỆT TỘI LỖI bởi Thánh Linh

II. Đặc ân Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta kinh nghiệm ________________________________
2. Chúng ta chia sẻ ______________________________________

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Ask, Seek, Knock

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

Matthew 7:7-8 (NIV)

Activities

Members