Được Làm Con Nuôi Trong Thánh Linh (p2) 05/01/16

Rô-ma 8:12-17

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Chiến thắnng Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta sống NẶNG NỢ với Thánh Linh
2. Chúng ta tranh chiến TẬN DIỆT TỘI LỖI bởi Thánh Linh

II. Đặc ân Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta kinh nghiệm ________________________________
2. Chúng ta chia sẻ ______________________________________