Mệnh Lệnh Phục Sinh 03/27/16

1 Cô-rinh-tô 15:1-19

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Đời sống sau Phục Sinh

1. Chúng ta sống theo _____________________________
2. Chúng ta sống trên _____________________________
3. Chúng ta sống trong ____________________________
4. Chúng ta sống về _______________________________