Mọi Sự Có Ích 06/12/16

Rô-ma 8:28-30

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Luật định của Công việc Chúa: Có Ích

1. Vòng đai sự tốt lành: ______________________________________
2. Nguồn cội của sự tốt lành: ________________________________
3. Đối tượng của sự tốt lành: ________________________________
4. Con đường của sự tốt lành: _______________________________