Thay Đổi Bởi Thánh Linh 03/13/16

Rô-ma 8:5-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Thần trí và Ngự trị của Thánh Linh

1. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta
2. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta
3. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta