Tự Do Khỏi Tội – Nô Lệ Cho Sự Công Bình 11/29/15

Rô-ma 6:8-23

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Sư Ban cho Nên Thánh

I. Chết về Tội lỗi trong Chúa
1. Chúng ta CHẾT VỀ TỘI LỖI với Chúa
2. Chúng ta TỰ DO KHỎI TỘI LỖI trong Chúa

II. Sống cho sự Công Bình trong Chúa
1. Chúng ta tự do SỐNG CHO CHÚA
2. Chúng ta tự do làm CÔNG CỤ CHO CHÚA
3. Chúng ta tự do làm _________________________
4. Chúng ta tự do _________________________