Tương Lai Vinh Hiển 05/08/16

Rô-ma 8:16-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


1. Chiến thắnng Thuộc linh của Con cái Chúa
2. Đặc ân Thuộc linh của Con cái Chúa
3. Tương lai Vinh hiển của Con cái Chúa
a. Chúng ta có ________________________________
b. Chúng ta bước vào _________________________
c. Chúng ta chờ đợi ___________________________
d. Chúng ta sống trong _______________________

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

My salvation and my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge.

Psalm 62:7 (NIV)

Members