Tương Lai Vinh Hiển (p2) 05/15/16

Rô-ma 8:16-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tương lai Vinh hiển của Con cái Chúa
a. Chúng ta có SẢN NGHIỆP PHƯỚC LÀNH
b. Chúng ta bước vào _________________________
c. Chúng ta chờ đợi ___________________________
d. Chúng ta sống trong _______________________