Tương Lai Vinh Hiển (p3) 05/22/16

Rô-ma 8:16-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tương lai Vinh hiển của Con cái Chúa
a. Chúng ta có SẢN NGHIỆP PHƯỚC LÀNH
b. Chúng ta bước vào VINH HIỂN VÔ HẠN
c. Chúng ta chờ đợi ___________________________
d. Chúng ta sống trong _______________________

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Ask, Seek, Knock

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

Matthew 7:7-8 (NIV)

Activities

Members