Tương Lai Vinh Hiển (p3) 05/22/16

Rô-ma 8:16-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tương lai Vinh hiển của Con cái Chúa
a. Chúng ta có SẢN NGHIỆP PHƯỚC LÀNH
b. Chúng ta bước vào VINH HIỂN VÔ HẠN
c. Chúng ta chờ đợi ___________________________
d. Chúng ta sống trong _______________________