Vững An Trong Ân Điển 08/30/15

Rô-ma 5:1-5

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Sự Vững an Đời đời của Chúng ta

1. Được ________________________ với Đức Chúa Trời
2. Được ________________________ trong Ân Điển
3. Được ________________________ trong Hy Vọng
4. Được ________________________ của Chúa