Liên Lạc

Alliance Evangelical Church
220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Mục Sư: Đặng Minh Trí
(714) 961-0410 | (714) 991-1001


Nếu quý vị có những nhu cầu cụ thể nào, xin bấm vào đây để email cho chúng tôi.


Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.

1 John 4:10 (NIV)

Upcoming Events

February 15, 2019
February 17, 2019

Activities

Members